لیست قیمت ها – از اردیبهشت سال ۱۳۹۸صدگان

نرم افزارهای صدگان سری پلاس –  Sadgan Plus 
نرم افزارهای اصلی – Plus بسته های تعداد کاربر – Plus
حسابداری  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۳ کاربر همزمان رایگان
مدیریت نقدینگی ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۵ کاربر همزمان  رایگان
  مدیریت انبار ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال   بسته ۱۰ کاربر همزمان رایگان
مدیریت فروش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۱۵ کاربر همزمان ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حقوق و دستمزد    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال   بسته ۲۰ کاربر همزمان  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
زیر سیستم ها – Plus سایر موارد – Plus
مدیریت بازاریاب ها ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پایگاه داده برای شرکت دوم رایگان
ماژول فرمول تولید BOM ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت سوم به بعد هر سیستم ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
انبار ردیابی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال قفل مشاهده به ازای هر سیستم ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درخواست دمو
سفارش محصول
درخواست نمایندگی
  • نرم افزارهای سری پلاس، ۶ سطح کدینگ حسابداری را در اختیار مشتری قرار می دهند. نرم افزارهای سری لایت، شامل ۴ سطح کدینگ حسابداری (یک سطح تفصیل) می شوند
  • کلیه نرم افزارها، شامل یکسال خدمات پشتیبانی رایگان هستند.
  • خرید ۲ یا ۳ سیستم اصلی، شامل ۱۲% تخفیف و بیش از ۳ سیستم اصلی، شامل ۱۵% تخفیف می شود.
  • خدمات پشتیبانی حضوری، ساعتی ۸۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می شود.
  • فاکتور فروش به صورت رسمی صادر شده و شامل ۹% ارزش افزوده می شود.

نرم افزارهای صدگان سری ساده – Sadgan Lite
نرم افزارهای اصلی – Lite بسته های تعداد کاربر – Lite
حسابداری Lite ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۳ کاربر همزمان ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت نقدینگی Lite ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۵ کاربر همزمان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت انبار Lite ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۱۰ کاربر همزمان ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت فروش Lite ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۱۵ کاربر همزمان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حقوق و دستمزد Lite ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بسته ۲۰ کاربر همزمان ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
زیر سیستم ها – Lite سایر موارد – Lite
مآزول فاکتور خرید رایگان پایگاه داده برای شرکت دوم رایگان
مدیریت بازاریاب ها ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال شرکت سوم به بعد هر سیستم ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ماژول فرمول تولید BOM ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال قفل مشاهده به ازای هر سیستم ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
انبار ردیابی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درخواست دمو
سفارش محصول
درخواست نمایندگی  

 

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان