زیر سیستم مدیریت بازاریابصدگان

امکان تعریف بازاریاب

امکان ارتباط بازاریاب با مشتری

امکان صدور سند حسابداری به تفصیل مشتری و یا بازاریاب

امکان تعریف نامحدود فرمول محاسبه بازاریاب

امکان محاسبه پورسانت بازاریاب به تفکیک گروه کالا

امکان محاسبه پورسانت بر مبنای حجم تعدادی و یا ریالی فروش

امکان محاسبه پورسانت طی یک دوره و یا بر مبنای هر فاکتور فروش

گزارش فروش به تفکیک بازاریاب

گزارش مانده حساب مشتریان متعلق به هر بازاریاب

امکان صدور سند حسابداری پورسانت فروش بصورت اتوماتیک

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان