زیر سیستم فرمول تولید (BOM)صدگان

با زیر سیستم فرمول تولید شما می توانید برای هر محصول، به تعداد مورد نیاز فرمول تولید تعریف نمایید. هر فرمول تولید بیانگر مقدار مواد اولیه ای هست که در ساخت هر واحد محصول مورد استفاده قرار می گیرد. با تعریف فرمول های تولید، به هنگام برنامه ریزی تولید، سیستم مشخص می کند برای تعداد محصول مورد نظر، چه مقدار از هر ماده اولیه باید از انبار خارج شده و به خط تولید مشخص شده ارسال گردد.

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان