زیر سیستم فاکتور خرید کالا و خدماتصدگان

درج فاکتور خرید از نوع کالای انبار و یا هزینه و خدمات

درج فاکتور خرید بدون نیاز به تعریف کد کالا

ارتباط بین فاکتور خرید و رسید انبار

ارتباط بین فاکتور خرید و صورتخلاصه تنخواه

صدور اسناد حسابداری اتوماتیک

صدور اسناد حسابداری در ۶ سطح در نسخه صدگان پلاس (با ۳ سطح تفصیل شناور)

تهیه گزارش مالیات و عوارض ارزش افزوده بصورت اتوماتیک بر مبنای فاکتور خرید های ثبت شده

تهیه گزارشات فصلی ماده 169 بر مبنای فاکتورهای خرید ثبت شده

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان