راهکار شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور … کلیک کنیدصدگان

با توجه به اینکه شرکت های پیمانکاری نیاز به سطوح تفصیل بیشتری دارند، نرم افزارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

  • حسابداری صدگان پلاس
  • مدیریت نقدینگی صدگان پلاس
  • مدیریت انبار صدگان پلاس (در صورت نیاز به نگهداری موجودی کالا)
  • حقوق و دستمزد صدگان پلاس

 

 

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان