راهکار شرکت های تولیدی … کلیک کنیدصدگان

برای تهیه گزارش بهای تمام شده کالای تولید شده، به دست آوردن اطلاعات کافی و دقیق از مواد، دستمزد و سربار اهمیت زیادی دارد. در نرم افزار صدگان شما می توانید مراکز هزینه تولیدی را با توجه به نیاز خود در سیستم تعریف نموده و در زمان ارسال آنها به خط تولید، مرکز هزینه ی مرتبط را مشخص نمایید. شما می توانید ارسال مواد به خط تولید را با استفاده از فرمول های ساخت محصولات انجام دهید. همچنین تسهیم دستمزد تولیدی نیز از طریق سیستم حقوق و دستمزد به مراکز هزینه امکانپذیر است. با استفاده از گزارشات پایش حسابها و پایش انبار، می توانید کنترل کاملی در خصوص مواد، دستمزد و سربار تخصیص داده شده به مراکز هزینه داشته باشید.

حسابداری تولید، حسابداری بهای تمام شده

در اینجا بخشی از امکانات صدگان را فهرست کرده ایم که به شما کمک می کند نیازهای اصلی یک شرکت تولیدی را پاسخ دهید:

نرم افزارهای پیشنهادی برای شرکت تولیدی
ردیف عنوان نرم افزار
۱ حسابداری
۲ مدیریت نقدینگی
۳ مدیریت انبار
۴ مدیریت فروش
۵ حقوق ودستمزد
۶ ماژول فرمول تولید
لیست قیمت محصولات
سفارش محصولات
ok  تعریف مراکز هزینه تولیدی در حسابهای تفصیلی
ok تعریف مواد اولیه و محصولات در سیستم انبار
ok  تخصیص طبقات کالا به هر یک از کالاها
ok تعریف و تخصص گروه کالا در ۵ سطح به هر یک از کالاها
ok تعیین سطوح دسترسی تعدادی و ریالی به انباردار و حسابدار انبار
ok ارسال مواد اولیه به خط تولید با استفاده از حواله از نوع “ارسال به تولید”
ok دریافت محصولات تولیدی از خط تولید با استفاده از رسید انبار از نوع “دریافت از تولید”
ok مدیریت تبدیل کالاها از طریق اسناد  “ارسال به پروژه” و “دریافت از پروژه”
ok تعریف فرمول های ساخت متعدد به ازای هر کالا و صدور حواله ارسال به تولید بر مبنای فرمول ساخت
ok گزارشات پایش انبار، کاردکس ریالی و تعدادی انبار، گزارشات تحلیلی انبار و تولید و …

 

به جمع نمایندگان ما بپیوندید. فهرست نمایندگان